Current District Neighbouring Areas

TW11 Teddington

TW11

10655-Households

TW11

586-Businesses


TW11 0

Hampton Road,Teddington

Households + Businesses = 3252 Letterboxes

Households

3067

£184.02

Businesses

185

£46.25

TW11 8

Waldegrave Road,Teddington

Households + Businesses = 3931 Letterboxes

Households

3625

£217.5

Businesses

306

£76.5

TW11 9

Teddington

Households + Businesses = 4058 Letterboxes

Households

3963

£237.78

Businesses

95

£23.75

TW11 1

Data Not Found

Households + Businesses = 0 Letterboxes

Households

0

£0

Businesses

0

£0

TA1

Taunton

TA10

Langport

TA11

Somerton

TA12

Martock

TA13

South Petherton